A Magyar Királyi Kassai V. Honvéd Huszárezred
Nyíregyházi osztálya  /ötös huszárok/
Szép a huszár, szép a huszár felül a lovára!
MENÜ

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A Magyar Királyi Kassai V. Honvéd Huszárezred Nyíregyházi Osztálya alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

1.1. Az Egyesület neve: Magyar Királyi Kassai V. Honvéd Huszárezred Nyíregyházi Osztálya

1.2. Az Egyesület rövidített neve: Ötös Huszárok

1.3. Az Egyesület székhelye: 4400, Nyíregyháza Eprejes.ut 2 1/5.

1.4. Az Egyesület levelezési címe:4400 Nyíregyháza Eperjes ut  2.1/5

1.5. Az Egyesület alapításának éve: 2010

1.6. Az Egyesület működési területe: Nyíregyháza és az Észak-alföldi régió

1.7. Az Egyesület típusa: non-profit szervezet

1.8. Az Egyesület tagdíjának mértéke és befizetésének határideje: A tagdíj havonta 200 Ft, melyet minden tárgyhó 10-ig kell befizetni, és a tagnak lehetősége van fél vagy egy évre előre megfizetni a tagdíjat.

1.9. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy. Működése kiterjed Nyíregyháza városra és az Észak-alföldi régióra. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.

1.10. Az Egyesület közhasznú szervezet. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, kérelem, pályázat útján. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.

2.1. Az Egyesület közhasznú tevékenységei:

a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

c) kulturális tevékenység;

d) kulturális örökség megóvása;

e) természetvédelem, állatvédelem;

f) környezetvédelem;

g) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;

h) rehabilitációs foglalkoztatás.

2.2. Az Egyesület közhasznú célokat megvalósító konkrét tevékenységei:

a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység: Az ifjúság egészséges életmódra nevelése, különös tekintettel a lovassportok megszerettetésére.

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Lóval kapcsolatos sportok megismertetése a fiatalokkal, ezáltal a fiatalok lehetőséget kapnak a szabadidő hasznos eltöltésére. Mozgáslehetőséget biztosítson azon gyerekek számára, akik többet szeretnének kapni egy iskolai testnevelésóránál. Erre a rendszeres edzésekkel, foglalkozásokkal adjon lehetőséget.  Általános iskolás korú gyermekekkel a katonaélet, a huszárélet megismertetése. Nyári táborainkban a jó társaság, hangulat, a lovak közelsége, a lóval való foglalkozás, a lovaglás öröme egy életre szóló élményt nyújtson a fiataloknak és időseknek egyaránt.

c) kulturális tevékenység: Nyíregyháza kulturális, tárgyi, szellemi emlékeinek felkutatása, feldolgozása, bemutatása. Célunk Nyíregyháza kulturális életét színesítő rendezvényeken való részvétel, továbbá az egyesület működési területén tartandó különböző kulturális rendezvényeken való részvétel, azok szervezése.

d) kulturális örökség megóvása: Hagyományőrző versenyek szervezése, azokon való részvétel. A lovas hagyományok – különös tekintettel a huszár hagyományokra – felkutatása, megőrzése, felelevenítése.

e) ) természetvédelem, állatvédelem: Célunk a rossz tartási körülmények között élő lovak felkutatása, sorsuknak javítása. Vadásztársaságokkal való együttműködés a vadak ellátására.

f) környezetvédelem: Célunk az erdő és fasor védelemben való aktív részvétel. A nehezen megközelíthető helyek tisztán tartásában, felügyeletében való részvétel.

g) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével: Tanfolyamok szervezésével szélesebb körben ismertesse meg az érdeklődőkkel a lovassportok nyújtotta kellemes és hasznos kikapcsolódást. Előmozdítjuk a lovassportok gyakorlásának feltételeit.

h) rehabilitációs foglalkoztatás: Nem szabad megfeledkezni a sérült, fogyatékos emberekről sem. Rájuk is gondolva Egyesületünk egyik célja, hogy különféle rehabilitációs módszerekkel és programokkal lehetővé tegye, hogy a gerincferdüléses, tartáshibás, szellemi vagy testi fogyatékos emberek is élvezhessék a sportolás, lovaglás, lóval való foglalkozás adta örömöket, mely életük részévé válhat.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.

3.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, és írásbeli belépési nyilatkozatban vállalja, hogy az alapszabály rendelkezéseit megtartja és rendszeresen, határidőben befizeti a tagdíjat.

3.2. Az új tag felvételéről az Elnökség dönt. A tagsági jogviszony a határozat meghozatalának napjával jön létre.

3.3. A tag tagsági jogviszonya megszűnik: a tag halálával, a tag kilépésével, a tag kizárásával.

3.4. A tag az Egyesületből bármikor indokolás nélkül kiléphet, ezt elegendő bejelenteni. A kilépő tag tagsági jogviszonya a bejelentés napján megszűnik.

3.5. A Közgyűlés kizárja azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit, a Közgyűlés vagy az Elnökség határozatait szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, vagy aki a tagdíj határidőben történő befizetését elmulasztja, és az Elnökség jogkövetkezményeket tartalmazó írásbeli felszólításának átvételét követően, a felszólításban írt 30 napos póthatáridő alatt sem fizeti meg. A kizárt tag a kizárást kimondó Közgyűlési határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A kizárás előtt az érintett tagot személyesen meg kell hallgatni, és számára biztosítani kell a védekezés lehetőségét. A kizárt tag tagsági jogviszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg.

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.

4.1. A tagok jogai:

a) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;

b) szavazati joggal részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, kezdeményezhetik egyes kérdések megvitatását, azzal azonban, hogy a Közgyűlésen csak a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalhatók;

c) választhatnak és kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatók;

d) észrevételeket és javaslatokat tehetnek az Egyesületet érintő bármely kérdésben;

e) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhetnek az Egyesületet érintő kérdésekben;

f) az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

4.2. A tagok kötelességei:

a) az Egyesület alapszabályát megtartani;

b) a tagdíjat rendszeresen, határidőben megfizetni.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

5.

5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 napos időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada – a cél és ok megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

5.2. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlési meghívóban közölni kell a Közgyűlés időpontját, helyét, napirendi pontjait, az esetleges megismételt Közgyűlés időpontját, és azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ha a Közgyűlés a megjelentek alacsony száma miatt határozatképtelen, akkor az eredeti Közgyűlés időpontját követő 15 napon belül megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlésre a tagoknak új meghívót kell küldeni, mely tartalmazza azt a figyelmeztetést is, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

5.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

5.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály megállapítása és módosítása;

b) az évi költségvetés meghatározása;

c) az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása;

d) az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;

e) a tag kizárása;

f) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapszabály elfogadásához és módosításához, a tag kizárásához, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. A közgyűlés fogadja el a beszámolót és a közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

6.

6.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a 3 fős Elnökség, melynek tagjai az Elnök és két Alelnök.

A Közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja. A Közgyűlés

Hadas Diánát (szül.: Szekszárd, 1983. 11. 09., a.n.: Varga Ilona, szem.ig.sz.: 314295LA, 4461, Nyírtelek, Krúdy Gy. u. 5. szám alatti lakos) Elnöknek,

Kukucska Attilát (szül.: Nyíregyháza, 1976. 04. 02., a.n.: Németh Ilona, szem.ig.sz.: AN248707, 4461, Nyírtelek, Benczúr Gy. u. 32. szám alatti lakos) Alelnöknek,

Bogár Józsefet (szül.: Nyíregyháza, 1957. 07. 26., a.n.: Ilcsik Ilona, szem.ig.sz.: 629850IA, 4461, Nyírtelek, Alsósóskút tanya 19. szám alatti lakos) Alelnöknek megválasztotta.

6.2. Az Elnökség minden olyan kérdésben döntésre jogosult, amely nem tartozik a Közgyűlés, a Felügyelő Bizottság, vagy valamely tisztségviselő hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

6.3. Az Elnökség szükséghez képest – de legalább évente négyszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére az Elnökség minden tagját a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

6.4. Az Elnökség ülése határozatképes, ha mindhárom elnökségi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

6.5. Az Elnökség feladatai:

-         a Közgyűlést szükség esetén összehívja;

-         gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;

-         a könyvvitelt és az adóelszámolást megszervezi;

-         a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja;

-         a kiadások számláit ellenőrzi;

-         harmadik személyekkel való szerződések véleményezése;

-         a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelésének, illetve felhasználásának ellenőrzése;

-         az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk megőrzése.

Az Elnök feladatai:

- vezeti a Közgyűlés üléseit;

- irányítja az Egyesület működését, gazdálkodását;

- koordinálja az Elnökség munkáját;

- képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel és szervezetekkel szemben, bíróság és más hatóság előtt.

Az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban, postai úton közli az érintettekkel. Az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, az Elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén.

Az Alelnökök feladatai:

- az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Alelnökök helyettesítik, ilyenkor képviselik is az Egyesületet azzal, hogy az Egyesület nevében írásbeli nyilatkozat megtételére a két Alelnök együttesen jogosult.

6.6. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6.7. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

6.8. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.9. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

 

6.10. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

6.11. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymás egyenes ági rokonai.

6.12. A Közgyűlés öt éves időre három tagú Felügyelő Bizottságot választ, melynek tagjai: Felügyelő Bizottsági elnök, két Felügyelő Bizottsági tag. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület Elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes  működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

6.13. Az alakuló Közgyűlés a Felügyelő Bizottság Elnökéne

Hován Richárd (szül.: Nyíregyháza,  1993.06.14,. a.n.: István Ildikó, szem.ig.sz.: 580260IA. 4461 Nyírtelek Szent István utca 190. szám alatti lakos), tagjainak

Molnár Attilát (szül.: Nyíregyháza, 1976. 12. 12., a.n.: Novák Julianna, szem.ig.sz.: 346682CA, 4400, Nyíregyháza, Sátor u. 109. szám alatti lakos) és

 

Barna Csillát (szül.: Mátészalka, 1984. 03. 25., a.n.: Kulcsár Ildikó, szem.ig.sz.: 630679DA, 4400, Nyíregyháza, Ferenc krt. 28. 5/41. szám alatti lakos) választja meg.

6.14. Az Egyesület tisztségviselői az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai.

7.

7.1. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség az elhangzott vélemények lényegét és döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet – Közgyűlés esetén – az erre megválasztott két Jegyzőkönyv Hitelesítő, Elnökség esetén a jelenlévő elnökségi tagok aláírásukkal hitelesítik.

7.2. Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartásáról gondoskodni (Határozatok Könyve), mely nyilvántartásból megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

8.

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Elnökség köteles megőrizni. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt, vagy szervezetet a könyvviteli teendők ellátásával megbízni.

 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

9.

Az Elnök önállóan képviseli az Egyesületet, és önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett. Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Alelnökök helyettesítik, ilyenkor képviselik is az Egyesületet azzal, hogy az Egyesület nevében írásbeli nyilatkozat megtételére két Alelnök együttesen jogosult. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, két Alelnök együttesen jogosult rendelkezni.

 

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

10.

10.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság megszűnése esetén az Egyesület vagyonából a tag semmilyen részesedésre nem jogosult.

10.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

10.3. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban – fenntartási – ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel.

 

 

10.4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a rendes és ifjúsági tagok által fizetendő tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

10.5. Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

10.6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

10.7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány-összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.

11.1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

11.2. Az Egyesület működése felett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.

11.3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ezt a hiánypótló végzésnek megfelelő alapszabályt az ismételt alakuló Közgyűlés 2010. július 12. napján elfogadta.

Kelt: Nyíregyháza, 2011 augusztus 11. napján.

…...........................................

Puskás Enikő

az Egyesület Elnöke

 

Hírek

  • Adó 1%
    2014-09-23 16:17:45

    Megköszönjük mindenkinek aki az adó 1% felajánlotta az egyesület részére. az összeg. 38.975Ft

Asztali nézet